คณาจารย์และนักศึกษาจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสภาการพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้งภารกิจของสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563