แนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice การพัฒนาระบบกลไกจริยธรรม ฯ สำหรับองค์กรพยาบาล และสถาบันการศึกษาแนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice การพัฒนาระบบกลไกจริยธรรม ฯ สำหรับองค์กรพยาบาล และสถาบันการศึกษา

สภาการพยาบาลขอเชิญชวนองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลส่งเข้าผลงาน Best Practice    "การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล"โดยวัตถุประสงค์ คือต้องการพัฒนาระบบกลไกจริยธรรม ให้สอดคล้อง และครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

ท่านผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564            

รายละเอียดเพิ่มเติม : สามารถติดต่อศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล ฯ สภาการพยาบาล

แนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice สำหรับองค์กรพยาบาล และกลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 

แนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice  สำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปีพ.ศ. 2564

แนวทางการส่งประกวดผลงาน สำหรับองค์กรพยาบาลที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล (Nursing Ethics Learning Center)” ประจำปี พ.ศ. 2564