ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมสุขภาพจิตนานาชาติ ในหัวข้อ “สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่ : New Normal Mental Health”กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ในหัวข้อ “สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่” : New Normal Mental Health” ซึ่งในการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในดำเนินงานและเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านสุขภาพจิต

                  ***ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://aimhc.dmh.go.th

                  ***ท่านสามารถส่งผลงานวิชาการได้ที่ [email protected]