เวชปฏิบัติข้อบังคับ

1. ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๖๔
2. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
3. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 (ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน)
4. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 (ด้านการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม))
5. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 (ด้านการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง))


ประกาศสภาการพยาบาล


1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติสาขาต่าง ๆ
2. เรื่อง การกำหนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนนของพยาบาลเวชปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๔

 


ติตต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7562-66 โทรสาร 0 2580 1996 
E-mail : [email protected]HASHTAG : #NP