สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6          คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ. 2561 - 2565 สภาการพยาบาล จัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย Transforming nursing education in a changing healthcare system : Policy recommendation” ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   เป็นประธานในการเปิดประชุม และ ปาฐกถาเรื่อง “นโยบายและแนวทางการอุดมศึกษาในสังคมวิถีปกติใหม่ เพื่อความเป็นเลิศในการผลิตคนด้านสุขภาพ” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพในสังคมปกติใหม่” โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษา อาจารย์พยาบาล ผู้ใช้บัณฑิต และผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Virtual Conference รวมกว่า 1,020 คน
       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย (Recommendations) ในการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพในอนาคต และสังคมที่เปลี่ยนแปลง และพิจารณาร่างหลักสูตรการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลและรองประธานคณะกรรมการจัดทำแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตระหว่างและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการฯ และคณะอนุกรรมการประเด็นนโยบายฯ ร่วมนำเสนอและอภิปรายประเด็นนโยบายซึ่งได้มีการดำเนินการจัดประชุมย่อยร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 รวม 5 ประเด็น ได้แก่ Transformative Education for Future Nurses, Curriculum Design for Future Nurses and Health System, Community Engaged Nursing Education, Research and Innovation in Nursing Education และ Accreditation for Institutional Development โดยมีผู้เข้าประชุมร่วมอภิปราย เพื่อให้มีระบบการจัดการศึกษาพยาบาลที่ทันสมัย สนองตอบต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในสังคมปกติใหม่ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล และเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องผนึกพลังปฏิรูปการศึกษาพยาบาล รวมทั้งมีข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Recommendations) เพื่อผลิตพยาบาลผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับระบบสุขภาพในอนาคตต่อไป