สภาการพยาบาลจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”          คณะทำงานโครงการประเมินผลการนำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาล จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญและการมีส่วนร่วมของวิชาชีพพยาบาลในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบยาแห่งชาติ” โดยมีรองคณบดี ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร อาจารย์พยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ พยาบาลวิชาชีพ และผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom รวม 600 คน และมีผู้ให้ความสนใจชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กว่า 120 คน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564           

         สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรวมทั้งยกย่องเชิดชูสถาบันการศึกษาที่มีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีวิทยากรจากหลากหลายสถาบันร่วมบรรยายและอภิปราย อาทิ ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นาวาโทหญิง ดร. กนกเลขา สุวรรณพงษ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ บรรยายในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมอภิปรายในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในลักษณะของสหวิชาชีพ (Interprofessional education: IPE) ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งหากผู้ร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ย่อมนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลต่อไป