ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Challenges in NCDs management to achieve the SDGs in the COVID-19 era and beyond”        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชและสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดการประชุมวิชาการ  เรื่อง “Challenges in NCDs management to achieve the SDGs in the COVID-19 era and beyond” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารนโยบายด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลที่ทันสมัย รวมถึงแนวโน้มของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ส่งผลต่อการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในช่วงการระบาดของ COVID-19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2565 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom

 

**ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ : https://ns.mahidol.ac.th/ncd2022/