สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 และ Workshop ครั้งที่ 11        สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565  ครั้งที่ 11 เรื่อง Building Bridges in Dementia Diagnosis and Management ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น วิวัฒนาการใหม่ ๆ ด้านโรคสมองเสื่อม ระหว่างสมาชิก แพทย์ผู้สนใจ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบ Virtual Meeting  

 

       ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ : https://dementia.virtual-meeting.live/home.php