เลขาธิการสภาการพยาบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์แม่นยำ ระหว่างกรมการแพทย์กับ มธ.           เมื่อวันที่ 7 มกราคมคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์แม่นยำ ระหว่างกรมการแพทย์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิชาการภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ (National Precision Medicine Center) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านจีโนมิกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาการแพทย์แม่นยำ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข