ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Best Practice การพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมฯ สำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล    สภาการพยาบาลขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาพยาบาลร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Best Practice "การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล" สถาบันการศึกษาพยาบาลที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โทร. 0 2596 7516

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : 

แนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice สำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล และภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/หลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2565