สภาการพยาบาล นำเสนอข้อมูลนโยบายและทิศทางการผลิต การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ปัญหาการขาดแคลนและการธำรงรักษาพยาบาล    เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และคณะ นำเสนอข้อมูลนโยบายและทิศทางการผลิต การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ปัญหาการขาดแคลน และการธำรงรักษาพยาบาลภายใต้สถานการณ์ปกติและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อเสนอการแก้ไข ต่อคณะอนุกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ชั้น 2 สภาการพยาบาล
        โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ได้นำเสนอข้อมูลในประเด็นนโยบายและทิศทางการผลิต การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ปัญหาการขาดแคลน และการธำรงรักษาพยาบาลภายใต้สถานการณ์ปกติและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
            1. สถานภาพบุคลากรพยาบาลและการขาดแคลนตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาวะการณ์ปกติ) ซึ่งพบว่าพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน และคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นสาขาขาดแคลน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 สภาการพยาบาลได้จัดทำโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตบุคลากรพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราส่วนของพยาบาลวิชาชีพ ต่อ ผู้ป่วย ในปัจจุบัน คือ 1 : 371 ซึ่งพัฒนาจาก 1 : 1,392 ในปี พ.ศ. 2535 
            2. สถานการณ์การผลิตบุคลากรวิชาชีพการพยาบาลฯ พบว่า ปี พ.ศ. 2565 มีสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งหมด 92 แห่ง ภาครัฐ 69 เอกชน 23 แห่ง ในระหว่างปี 2561-2565 สถาบันการศึกษาทั้งหมดสามารถผลิตพยาบาลได้ 18,872 คน และผลิตเพิ่มได้ 11,772 คน รวมเป็น 30,644 คน
            3. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสภาพการทำงานของพยาบาล พบว่าในสถานการณ์ COVID-19 ภาระการดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นกว่าการดูแลผู้ป่วยในภาวะปกติ ทั้งยังต้องใช้ความรู้และทักษะใหม่ที่พยาบาลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและพยาบาลเอง พยาบาลจึงรับภาระหน้าที่ที่หนักมาก มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID 19 เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากชั่วโมงในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น รวมถึงเกิดความเครียดเนื่องจากการแยกจากครอบครัว ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 พบว่ายอดสะสมของพยาบาลที่ติดเชื้อขณะปฏิบัติงานมีจำนวน 11,534 คน และเสียชีวิต จำนวน 6 คน 
            4. สภาการพยาบาลได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ จัดหาพยาบาลอาสาสมัครเพื่อเป็นกำลังเสริมให้กับหน่วยงานภาครัฐ การฉีดวัคซีนจำนวนมากกว่า 129,000,000 dose ทั่วประเทศ โดยพยาบาลร้อยละ 99 เป็นกำลังหลักในการดูแลผู้ป่วยในทุกมิติ การจัดทำหลักสูตรหรือฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
            5. นโยบายของสภาการพยาบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลระยะยาว ได้แก่ การผลิตพยาบาลเพิ่ม แบบทีมผสมผสานทักษะทางการพยาบาล (Skill Mixed Team) และการสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวหน้าในงาน
        ทั้งนี้ สภาการพยาบาล ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล ดังนี้
            1. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในโครงการการผลิตพยาบาลเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
            2. ขอให้มีการจัดระบบการทำงานของพยาบาลแบบทีมผสมผสานทักษะทางการพยาบาล (Skill Mixed Team) และกรอบอัตรากำลังเพื่อการบรรจุพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลในระบบบริการสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและปฐมภูมิ
            3. ขอให้เร่งบรรจุพยาบาลให้เป็นข้าราชการ หรือเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม
            4. เปิดโอกาสให้พยาบาลทุกระดับทั้งผู้บริหารและพยาบาลปฏิบัติการให้มีความก้าวหน้าในการทำงานตามความรู้ความสามารถ บทบาท และภาระงาน
            5. ดูแลให้พยาบาลได้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจโดยการดูแลเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและจำนวนเพียงพอ 
            6. สนับสนุนการทำงานเชิงรุกในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งการเพิ่มอัตรากำลังหรือจากจ้างงานในรูปแบบใหม่และอุปกรณ์การทำงานที่เพียงพอ