ขอเชิญอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RDU teacher for RDU countryข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

       สำนักคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ การจัดความรู้และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เครือข่ายอาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ เรื่อง RDU teacher for RDU country เพื่อให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและการใช้ยาอย่างเหมาะสมระหว่าง 5 วิชาชีพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ผ่านทาง Application Zoom Cloud ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.

 

 

** ลงทะเบียนเข้าประชุม

**คลิกเพื่อเข้าห้องประชุม zoom cloud