นายกสภาการพยาบาลเปิดการประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี ของสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี ของสภาการพยาบาล เรื่อง “Moral Competences in Nursing Education, Practice, and Administration” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 ในโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลผู้นำที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 พยาบาลผู้ทำความดีได้รับรางวัลธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 และเปิดนิทรรศการผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสมรรถนะทางจริยธรรม และมีแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหารทางการพยาบาลในองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกภาคส่วนที่มีการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล (IEC, NEC, NEC-W) พยาบาล/อาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาการพยาบาลและองค์กรพยาบาลสุขภาพทุกภาค และผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุมกว่า 550 คน 
ภาพบรรยากาศการประชุม : https://drive.google.com/.../1_HewxJjmfI7PFBVji0M8oSoKcdJ...