สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาส 100 ปี คล้ายวันพระราชสมภพ ในปีพุทธศักราช 2543 โดยสภาการพยาบาล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด และเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ให้พระเกียรติยศยืนยง และขจรขจายไปยังนานาชาติ จึงเสนอจัดตั้ง รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ขึ้น

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2543 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดฯ รับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 ถึง 2551 และต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ และทรงปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิฯ ต่อมาตราบจนปัจจุบัน

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ/หรือการผดุงครรภ์ จากประเทศต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลฯ และจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 รางวัล

สำหรับในปี พ.ศ. 2565 การพิจารณามอบรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ สมาคมพยาบาล สภาการพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย เป็นรายบุคคล 16 ราย กลุ่มบุคคล 2 ราย จาก 15 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมูลนิธิรางวัลฯ ได้ทำการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สำหรับปี 2565 นี้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับโลก คือ กลุ่มพยาบาลจากรัฐอิสราเอล 2 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นูริท เวกเนอร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.มิเรียม เฮิร์ชเฟลด์ และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลฯ ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง