ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3/2565