สภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele-conference “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 4 เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะพเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จัดการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล (Tele-conference) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 4 เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหม่ระหว่างประจำการ” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะใหม่ระหว่างประจำการ (Post baccalaureate residency training - การขยายผล) พร้อมด้วย รศ.ดร.พูลสุข เจนพาณิชย์ วิสุทธิพันธ์ ดร.ภัทรพร เขียวหวาน และอาจารย์กรรณิการ์ อังกูร ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การบริหารจัดการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สนใจเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กว่า 1,000 คน

สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพฯ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพฯ ตามกฎหมาย ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดให้มีการจัดประชุมผ่านการสื่อสารทางไกล (Tele-conference) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล จำนวน 5 เรื่อง ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2565 โดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่สนใจจะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถติดตามข่าวการจัดประชุมได้ทางสื่อออนไลน์ของสภาการพยาบาล ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

.