หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเกณฑ์การจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

Download >>> เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗  

                 >>> เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และการบริหารจัดการหลักสูตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗   

UPDATE    >>> เรื่อง หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต  (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

                 >>> ตัวอย่าง การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง


หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง มีดังนี้

ลำดับ

ชื่อหลักสูตรต้นแบบ

1

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการผดุงครรภ์ อนุมัติ 12 มกราคม 2561

2

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา อนุมัติ 12 มกราคม 2561

3

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง อนุมัติ 12 มกราคม 2561

4

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท อนุมัติ 8 กุมภาพันธ์ 2561

5

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด อนุมัติ 8 กุมภาพันธ์ 2561

6

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา  อนุมัติ 18 กุมภาพันธ์ 2562

7

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด อนุมัติ 17 กุมภาพันธ์ 2563

8

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อนุมัติ 17 กุมภาพันธ์ 2563

9

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน อนุมัติ 17 กุมภาพันธ์ 2563

10

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง อนุมัติ 18 ตุลาคม 2563

11

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อนุมัติ 21 มิถุนายน 2564

12

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ อนุมัติ 20 กันยายน 2564

13

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อนุมัติ 15 พฤศจิกายน 2564

14

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาสารสนเทศทางการพยาบาล อนุมัติ 15 พฤศจิกายน 2564

15

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) อนุมัติ 20 ธันวาคม 2564

16

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิและการพยาบาลเวชปฏิบัติในชุมชน อนุมัติ 20 ธันวาคม 2564

17

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติในเรือนจำ อนุมัติ 17 มกราคม 2565

18

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา อนุมัติ 21 กุมภาพันธ์ 2565

19

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว อนุมัติ 21 กุมภาพันธ์ 2565

 


หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ หลังปริญญาโท

ลำดับ

ชื่อหลักสูตรต้นแบบ

วันที่อนุมัติ

ครบ 5 ปี

1

หลักสูตรฝึกอบรมต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

10 พฤศจิกายน 2559

9 พฤศจิกายน 2564

 

หลักสูตรการพยาบาลระยะสั้นต้นแบบ

ลำดับ

ชื่อหลักสูตรระยะสั้น

วันที่อนุมัติ

ครบ 5 ปี

1

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)

8 กุมภาพันธ์ 2561

7 กุมภาพันธ์ 2566

2

หลักสูตรระยะสั้นต้นแบบ การพยาบาลจักษุเบื้องต้น (หลักสูตร 3 วัน)

18 กุมภาพันธ์ 2562

17
กุมภาพันธ์ 2567

3

หลักสูตรต้นแบบ การพยาบาลจักษุชุมชน (หลักสูตร 15 วัน)

18 กุมภาพันธ์ 2562

17
กุมภาพันธ์ 2567

4

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคกระจกตาและผิวดวงตา (หลักสูตร 1 เดือน)

15 พฤศจิกายน 2562

14 พฤศจิกายน 2567

5

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา (หลักสูตร 1 เดือน)

15 พฤศจิกายน 2562

14 พฤศจิกายน 2567

6

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหิน (หลักสูตร 1 เดือน)

15 พฤศจิกายน 2562

14 พฤศจิกายน 2567

7

หลักสูตรการพยาบาลผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ (หลักสูตร 2 เดือน)

15 พฤศจิกายน 2562

14 พฤศจิกายน 2567