หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

Download >>> เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗

                 >>> เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง และการบริหารจัดการหลักสูตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

                  >>> ตัวอย่าง การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตรต้นแบบ
1 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
2 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด
3 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
4 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
5 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลศัลยกรรมและการบาดเจ็บ
6 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
7 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
8 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา
9 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
10 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท
11 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
12 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการผดุงครรภ์
13 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
14 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล
15 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
16 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
17 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
18 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

 

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลต้นแบบ หลังปริญญาโท

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตรระยะสั้น
1 หลักสูตรฝึกอบรมต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

 

หลักสูตรการพยาบาลระยะสั้นต้นแบบ

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตรระยะสั้น
1 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
2 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 5 วัน)
3 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้นแบบ สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง (4 หน่วยกิต)
4 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้นแบบ การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
5 หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคกระจกตา และผิวดวงตา (หลักสูตร 1 เดือน)
6 หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา (หลักสูตร 1 เดือน)
7 หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อหิน (หลักสูตร 1 เดือน)
8 หลักสูตรการพยาบาลผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ (หลักสูตร 1 เดือน)