สภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele-conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จัดการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล (Tele-conference) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5 เรื่อง “ประเด็นจริยธรรมในการตัดสินใจทางคลินิก” โดยมี ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ กรรมการสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง ประเด็นจากข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล และรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง แนวทางในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางคลินิกสำหรับพยาบาลในประเด็นที่ยุ่งยากซับซ้อน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สนใจเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กว่า 1,000 คน

สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพฯ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพฯ ตามกฎหมาย ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดให้มีการจัดประชุมผ่านการสื่อสารทางไกล (Tele-conference) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล จำนวน 5 เรื่อง ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2565