สภาการพยาบาลสัญจรพบปะสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 สภาการพยาบาล นำโดย ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 พร้อมด้วย ดร.ราศรี ลีนะกุล เลขาธิการสภาการพยาบาล นางประภัสสร พงศ์พันธ์พิศาล กรรมการสภาการพยาบาล และ ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านพัฒนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชุมชนอบอุ่น ร่วมพบปะผู้แทนสภาการพยาบาลและสมาชิกสภาการพยาบาล จังหวัดชัยนาท และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม “สภาการพยาบาลสัญจรพบปะสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของสภาการพยาบาล บทบาทภารกิจของสภาการพยาบาล สร้างความตระหนักถึงการคุ้มครองประชาชนด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการปฏิบัติงานตามขอบเขตของวิชาชีพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างผู้แทนสภาการพยาบาลและสมาชิกสภาการพยาบาล โดยมีผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ อาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพที่เปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท