นายกสภาการพยาบาล พร้อมคณะ เข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566        เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 สภาการพยาบาล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าพบนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี