คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล      คณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566