ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ให้บริการเวชศาสตร์จีโนม พ.ศ. 2565