คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงาน          คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล ตามการศึกษารายวิชา CHINS 1118 Introduction to Nursing Professsion and Nursing Science เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบองค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และ พันเอกหญิง ดร.ศศิพร อุ่นใจชน อนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566