รวมข่าว ���������������������������������������������������������������������������������������������