คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจากประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก University of Technology Sydney, Midwifery ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย จำนวนทั้งสิ้น 16 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล ตามการจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิง ดร.ศศิพร อุ่นใจชน อนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566