คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล       คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 78 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรายวิชาการบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลี่ ศิริพร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566