คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล       คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 31 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลี่ ศิริพร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566