คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)      คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนทั้งสิ้น 29 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิง ดร.ศศิพร อุ่นใจชน เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

.