คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล        คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 91 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรายวิชาการสัมมนาประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลี่ ศิริพร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566