คณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศติมอร์-เลสเต เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาลให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่จากประเทศติมอร์-เลสเต จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ที่เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ขอความร่วมมือ ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบูรณาการนโยบาย และการบริหารจัดการงานการผดุงครรภ์และอนามัยแม่และเด็กของไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศติมอร์-เลสเต ซึ่งกระทรวงต่างประเทศได้ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nation Population Fund : UNFPA) ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการผดุงครรภ์และอนามัยแม่และเด็กให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศติมอร์-เลสเต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย