นายกสภาการพยาบาลร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นใหม่ไทย คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นอาจารย์อาวุโสร่วมในพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2567 เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารบรมราชชนนีศรีศต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย