ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการและวิจัยยาเสพติด ปีที่ 2 ฉบับที่ 1ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

      สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการและวิจัยยาเสพติด ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการประเมินคุณภาพบทความ

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://ncmc.moph.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Email : [email protected]
โทร. 02 590 2422