พรบ. และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯ2551

     - พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑   รายละเอียด

     - พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑   รายละเอียด

2546

     - พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖   รายละเอียด

     - พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๘ ) พ.ศ. ๒๕๔๖    รายละเอียด

2545

     - พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕   รายละเอียด

2542

     - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒    รายละเอียด

2540

     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐   รายละเอียด

2539

     - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙   รายละเอียด

2522

     - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒   รายละเอียด