11 สภาวิชาชีพ เข้าพบ ท่านวิษณุ รองนายกรัฐมนตรีแสดงจุดยืน คัดค้าน (ร่าง) พรบ. อุดมศึกษาฯ                       รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อม 11 สภาวิชาชีพ ในนามสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย เข้าพบท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอหารือและแสดงจุดยืน คัดค้าน (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา มาตรา 48, 64, 65 และ 66 ที่ห้ามมิให้สภาวิชาชีพมีอำนาจในการรับรองหลักสูตรและกำหนดการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งส่งผลถึงการดูแลมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพของผู้ที่จะจบมาประกอบวิชาชีพ

                        ด้วยสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ทั้ง 11 สภา ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็น และแสดงจุดยืนคัดค้าน ร่าง พรบ.การอุดมศึกษาฉบับใหม่ โดยสมาพันธ์สภาวิชาชีพในฐานะที่เป็นองค์กรวิชาชีพที่ดูแลมาตรฐานและมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพการศึกษาทางวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ที่จบออกมาประกอบวิชาชีพนั้น มีคุณภาพ ตรงตามสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพเพื่อออกมาบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เคยมุ่งหวังผลประโยชน์ใด ๆ มีเพียงความห่วงใยและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

                     โดยสมาพันธ์สภาวิชาชีพทั้ง 11 สภา ต่างรู้สึกเป็นกังวลต่อการบริหารการศึกษาในชั้นอุดมศึกษาตามร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ในหลายประเด็น ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของบุคลากรและองค์กรที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิชาชีพและภาคประชาชน ทางสมาพันธ์สภาวิชาชีพจึงมีขอนำส่งความเห็นและแสดงจุดยืนเพื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดมาตรฐานสูงสุดในการบริหารการศึกษาในส่วนของการอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

                     จากการเข้าพบท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอของสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ ทั้ง 11 สภา โดยจะนำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อ