ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในงานประชุมวิชาการของสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “Integration of Scientific and Clinical Approach in Dementia” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม และแลกเปลี่ยนความรู้ วิวัฒนาการใหม่ๆ แนวความคิดเห็นทางด้านโรคสมองเสื่อมระหว่างสมาชิกและแพทย์ผู้สนใจรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.thaidementia.org/core/File/845.pdf

สอบถามรายละเอียด: โทร 02-716-5995

E-mail: [email protected]