คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชินวัตรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชินวัตรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกระบวนการสอบ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและมี ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562