คณะนักศึกษาจาก School of Health Sciences, St. Paul University Tuguegarao สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงาน สภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำคณะนักศึกษาปริญญาเอก ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก School of Health Sciences, St. Paul University Tuguegarao สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการทำงานขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งสภาการพยาบาล รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล ต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา