ผู้แทนนายกสภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลในงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลของสถาบันต่าง ๆรศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในฐานะผู้นำองค์กรวิชาชีพ ตระหนักถึงความสำคัญของ ความพร้อมและการสร้างเสริมความภาคภูมิใจในวิชาชีพให้แก่บัณฑิตพยาบาลที่จะก้าวเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในการนี้ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นผู้แทนแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลและเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 13 พฤษภาคม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และวันที่ 14 พฤษภาคม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ