การประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 และมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล เรื่อง "พยาบาล เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า ( Nurses - A Voice to Lead Health For All )” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริหารดีเด่นด้านการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ รวมทั้งเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประธานชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

สำหรับงานประชุมวิชาการฯ นี้ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาการพยาบาล และองค์กรวิชาชีพการพยาบาลทั่วประเทศจัดขึ้น เนื่องในวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบัติการ ในสถานบริการสุขภาพ ในสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่ง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยและทุกภาคส่วนในสังคมมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มุ่งหวังให้พยาบาลวิชาชีพทุกคนร่วมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นเสียงแห่งพลังที่จะทำให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ ทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่ 3 ด้านสุขภาพ (Health)