คณะกรรมการสภาการพยาบาล เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ ประทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการสภาการพยาบาลเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ นำโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์ และนางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการฯ เข้าเฝ้าถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา