ตัวแทนชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข เข้าพบนายกสภาการพยาบาล เพื่อหารือประเด็นปัญหาในการทำงานและความก้าวหน้าของ APNเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข เข้าพบ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เพื่อหารือในประเด็นปัญหาในการทำงานและความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติการพยาบาล ขั้นสูง (advanced practice nurse: APN) ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการที่ปรึกษา สภาการพยาบาล ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการ สภาการพยาบาลและประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการ สภาการพยาบาล เข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของสภาการพยาบาล โดยนายกสภาการพยาบาลได้เน้นย้ำถึงการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และความสำคัญของ การร่วมมือกันระหว่างสภาการพยาบาล สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) และชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข ในอันที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของวิชาชีพต่อไป ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร