นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จำนวนทั้งสิ้น 172 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนวิชา “แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อ การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพ อีกทั้งมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562