ผู้แทนสภาการพยาบาลเยี่ยมให้กำลังและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิก สภาการพยาบาลที่ ประสบภัยจากการปฏิบัติงานเมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ สภาการพยาบาล พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงานของสภาการพยาบาล แก่ พว.พัชรี อุดมา พยาบาลวิชาชีพ ผู้ประสบอุบัติเหตุรถ refer พลิกคว่ำ ขากลับจากการนำส่งผู้ป่วย และได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นเหตุให้เป็นอัมพาตต้องนั่งรถเข็น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันยังคงต้องทำกายภาพบำบัด และทำกิจวัตรประจำวันโดยการช่วยเหลือของบิดาและบุตรหลาน โดยทางโรงพยาบาลแม่สอดอนุเคราะห์ให้ปฏิบัติงานที่ฝ่ายกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และคณะ ได้เข้าพบ นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด และ น.ส.ลัดดาวัลย์ เล็กธำรง หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยผู้บริหารทางการพยาบาล ระดับรองฝ่ายต่างๆ เพื่อสนทนาประเด็นปัญหาในการเยียวยาพยาบาลวิชาชีพกรณีประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อรวบรวมปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป

โดยกรณีการประสบภัยจากการปฏิบัติงานของ พว.พัชรี อุดมา จะเป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างของพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน ได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานอย่างไม่เป็นระบบ ขึ้นอยู่กับน้ำใจและความสามารถในการบริหารจัดการของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสภาการพยาบาลพิจารณาเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหาที่ผู้บริหารและสาธารณชนควรรับทราบและช่วยเหลือสนับสนุนให้มี การดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ ซึ่งกรณีศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของภาพสะท้อนในสื่อของสภาการพยาบาลที่จะเผยแพร่ต่อไป

 

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการเยียวยาดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้เคยร่วมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทำงานที่วิชาชีพ การพยาบาลจะต้องเผชิญในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการนำส่งผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าหรือในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ได้เคยเสนอกระทรวงสาธารณสุขถึงแนวทางการเยียวยาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยพิจารณาเห็นว่ารัฐได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่และเมื่อเกิดเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นแล้ว ก็ควรจะให้การเยียวยาแก่ผู้ปฏิบัติงานนั้น แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้ร่วมกันพัฒนากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่พยาบาลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน