คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน สภาการพยาบาลคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการพยาบาลในประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การบริหารงานของสภาการพยาบาล รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลหลังจากสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562