คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะนักศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 62 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาล และบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้การตอนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562