คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสภาการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพและศาสตร์ทางการพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับภาระหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563