พิธีมอบวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติฯ และเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (Translational Science Research in Improving Quality of Nursing Practice)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 พร้อมกันนี้นายกสภาการพยาบาลได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสภาการพยาบาลกับการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการวิจัยทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติในประเทศไทย (Roles of Thailand Nursing and Midwifery Council in Enhancing Nursing Research and Translational Science in Thailand) โดยมีพยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารทางการพยาบาลคณะกรรมการและผู้บริหารสภาการพยาบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 220 คน ณ สภาการพยาบาล
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการนำใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติกับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยทางการพยาบาลในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมเสวนา อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล บรรยายเรื่อง ศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ: เรารู้อะไรและยังไม่รู้อะไร (Translational Science Research for Quality of Care: A State of the Art)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิกุล  พรพิบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู  พุกบุญมี และ ดร. ธีรพร สถิรอังกูร ร่วมอภิปรายเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ: ระเบียบวิธีวิจัย และประเด็นท้าทาย (Research for Development of Translational Science:  Research Methods and Challenging Issues) โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด หลักการ ตัวอย่าง การกำหนดประเด็น/โจทย์วิจัยและระเบียบวิธีวิจัยในการออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อองค์กรในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป
ภาพบรรยากาศการประชุม (เพิ่มเติม) :
https://drive.google.com/drive/folders/1xsK3KvZbDbwJc1Wm37xxInb3b3yzOVnL