ของดประชุมวิชาการปี ๒๕๖๔ สืบเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ของดการจัดประชุมวิชาการฯ ในวันที่ 12 มิถุนายน2564 ที่รพ.กรุงเทพ พัทยา จังหวัด ชลบุรี

สืบเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่

สำหรับผู้ที่จ่ายเงินค่าลงทะเบียนมาแล้ว สภาการพยาบาลจะดำเนินการติดต่อเพื่อคืนเงินให้

 

 


หมายเหตุ
๑. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อย และส่งหลักฐานการจ่ายเงินกลับมาที่ E-mail: [email protected] หรือ Fax: ๐๒-๕๘๙๗๑๒๑ ภายในระยะเวลา ๒ วัน หลังจากลงทะเบียน
๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมประชุม กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม ๑๕ วัน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใบเสร็จรับเงินหรือคืนเงินได้

๓. CNEU = ๗.๕ หน่วย

เอกสารแนบ

โครงการ

กำหนดการ