นายกสภาการพยาบาลเปิดการประชุมวิชาการเรื่องการศึกษาพยาบาลเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสาธารณสุข         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง การศึกษาพยาบาลเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสาธารณสุข โดยมีคณะกรรมการสภาการพยาบาล ผู้บริหารสภาการพยาบาล ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 400 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล

         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เกิดจากการที่สภาการพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างสภาการพยาบาลกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการสาธารณสุข จึงได้จัดทำหลักสูตรต้นแบบโดยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกสังกัด เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างบุคลากรพยาบาลที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมสูงอายุจนแล้วเสร็จ และได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสถาบันการศึกษาพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข บทบาทของสถาบันการศึกษาในการสร้างวิชาชีพการพยาบาลรองรับสังคมสูงอายุปกติวิถีใหม่ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุขต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่อง “วิชาชีพการพยาบาล: A big rock เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข” รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข” และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 และกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการใช้หลักสูตรต้นแบบสังคมปกติวิถีใหม่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” นอกจากนั้นยังมีผู้นำทางการศึกษาพยาบาลจากหลากหลายหน่วยงานและสถาบันร่วมบรรยายและเสวนาด้วย