ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติฯ The Global Interprofessional Education Conference: GIPEC 2021 (ผ่าน Zoom Webinar)         มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 The Global Interprofessional Education Conference: GIPEC 2021 “How Education sector responds to VUCA Health System” “วัคซีนการศึกษา วิถีใหม่ สู้ภัย Covid-19”  ในวันที่ 19, 26 เมษายน และ 17 พฤษภาคม 2564 จัดในรูปแบบ Webinar series และ Virtual conference ผ่าน Zoom webinar 

         โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการพัฒนาการศึกษา บุคลากรด้านสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรในสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ สถาบันในระบบบริการสาธารณสุขชุมชน ตลอดจนเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) ในเขตบริการสุขภาพ เพื่อความร่วมมือในการดำเนินงานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพและชุมชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในสถานการณ์โรคระบาดและในสถานการณ์ปกติอย่างต่อเนื่อง นำเสนอการศึกษา วิจัย กรณีศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อนำมากำหนดเป็นนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริการสุขภาพภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสุขภาพในการทำงานในชุมชน ทั้งในมิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ จิตใจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ประชาชนมีสุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดี มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 

         ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3pv60k7
         ***ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

         ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://bit.ly/3cNZce5
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 589 2355, 097 117 5014 และ 091 738 6096